Димче Балески, советник во Општина Валандово – Зелени приoритети на советниците на ДОМ

Во изминатата година иницирав и успеавме да се затвори рудникот Казандол. Иницирав да се испита квалитетот на водата за пиење и наводнување, како и да се постават мерни инструменти за мерење на загаденоста на воздухот. Во текот на оваа година реализацијата на сите овие иницијативи треба да заврши и да се ревитализира земјиштето уништено од градежните работи околу Казандол.