Законски промени

Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за минерални суровини, по скратена постапка

ПРЕДЛАГАЧИ: Група пратеници Скопје, декември 2017 година ВОВЕД I. ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО…

Повеќе…
Предлог на Закон за урбано зеленило

Предлагачи: Група пратеници ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА УРБАНО ЗЕЛЕНИЛО Скопје, октомври 2017 година ВОВЕД: I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА…

Повеќе…
Предлог на закон за амнестија на лица кои дале неточни изјави за годишните приходи во фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 71 став 1 од Уставот на Република Македонија и…

Повеќе…