СТАТУТ И ПРОГРАМА НА ДОМ

Статут

Демократската обнова на Македонија (скратено ДОМ) е политичка партија во која членуваат поединци врз слободна и доброволна основа заради остварување на основните права и слободи на граѓаните утврдени со Уставот и со законите на Република Македонија.

Статут на ДОМ / Statute of DOM

Зелен кодекс

Програма

Програма на ДОМ 2022-2026

Извештај за работата на ДОМ 2018-2022

Програма на ДОМ 2020-2024

Програма за Четврти конгрес на ДОМ

Зелена програма на ДОМ 2016 – 2020 год. (дополнета во консултација со граѓаните)

Green program of DOM 2016-2020 (amended in consultation with the citizens)

Програма за зелени општини на ДОМ за локалните избори: 2013 – 2017 год.

Зелена Програма на ДОМ: 2010-2014 год.