Заклучоци од јавната расправа „На Скопје му треба градски архитект“

  • Присутните дадоа поддршка за идеата за воведување на градски архитекти во урбаните целини со измена на Законот за локална самоуправа и Законот за град Скопје.
  • Потребно е да се измени називот на Министерството за транспорт и врски во Министерство за урбанизам, просторно планирање и градба.
  • Ќе се формира работен тим од стручни луѓе делегирани од здруженијата на архитекти, кои ќе го дефинираат следново:   надлежностите на Градскиот архитект, начинот на избирање и план за долгорочно делување