Category Zakonski promeni

Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за минерални суровини, по скратена постапка

ПРЕДЛАГАЧИ: Група пратеници Скопје, декември 2017 година ВОВЕД I. ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ Измената и дополната на Законот за минерални суровини се предлага заради долгорочна заштита…

Предлог на Закон за урбано зеленило

Предлагачи: Група пратеници ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА УРБАНО ЗЕЛЕНИЛО Скопје, октомври 2017 година ВОВЕД: I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ Значењето на зеленилото за здравјето на луѓето…

Предлог на закон за амнестија на лица кои дале неточни изјави за годишните приходи во фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 71 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 132 и 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Ви го поднесуваме Предлогот на закон за амнестија на…