Честит 1 Мај-Меѓународен ден на трудот!

Честит 1 Мај-Меѓународен ден на трудот!
Работничките права се човекови права!
Социјална правда, намалување на социјалната нееднаквост и достоинствен живот на работничките и работниците се предуслов за квалитетен живот на секој поединец и прогрес на општеството во целина!
Без социјална правда, нема ефикасна заштита на животната средина, едноставно тоа се две страни на една иста паричка!