Планирањето на просторот не смее да биде во интерес на бизнисот на поединци, а на штета на граѓаните.

Планирањето на просторот не смее да биде во интерес на бизнисот на поединци, а на штета на граѓаните. Постојат многу локации во твојата општина кои можат да прераснат во зелени оази. Интензивната бетонизација е на штета на здравјето и квалитетот на живот на сите граѓани.
#Приклучисе🟩🟪
#Иднинатаезелена
#ДОМ#зеленапартија#иднинатаезелена