Конференција за разбирање на ризиците на Балканот во Белград

Државниот секретар од Министерството за животна средина и просторно планирање Ана Петровска, од 17-19 септември учествува на конференција „Разбирање на ризиците на Балканот“. Конференцијата е организирана од страна на Светска банка и Владата на Република Србија, со финансиска поддршка на Европската Унија и Глобалниот Фонд за намалување на ризиците за настанување на катастрофи.

Конференцијата ја следат преку 300 учесници од балканските земји и од ЕУ. Од Македонија учествуваат и претставници од Министерството за транспорт и врски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и претставници од приватниот сектор.

Темите на Конференцијата се во насока на информирање за најновите технологии за рано откривање на ризиците за настанување на катастрофи и за процена и справување по нивно настанување; регионална соработка; вклучување на локалните заедници во превенција и санирање на штети од катастрофи; економски инструменти и производи за осигурување од штети; вградување на аспектите на климатските промени во планирањето, изведбата и одржувањето на патната инфраструктура, итн. Особено е важно да се разменат информации за подготвеноста на државите за превенција и справување со катастрофи, како и можните заеднички активности.

фото и текст: Министерство за животна средина и просторно планирање