“Улогата на младите во креирање на енергетската политика”

Со јавна дебата на тема “Улогата на младите во создавање на енергетска политика” МОДОМ ја одбележи Европската недела на одржлива енергија. На дебатата се дискутираше енергетската ситуација на Македонија и стратегиските определби на ЕУ и која е улогата на младите луѓе и политичките подмладоци.

 Главни заклучоци и препораки кои произлегоа од дебатата се следните:

  • Потребно е целосна ревизија на стратегијата за развој на енергетиката или изработка на нова која ќе соодвествува на стратегијата на ЕУ
  • Инвестициите да се насочат кон мерки за енергетска ефикасност и развој на соларната енергија
  • Плановите за големите хидроцентрали да се ревидираат, особено оние кои предизвикуваат опасност за уништување на непроценливо природно богатство (пример национални паркови).
  • Искористување на биомасата како обновлив извор на енергија да биде контролиран и да се почитуваат критериумите за одржливост на дрвјата и шумите.
  • Отпадот да се користи како извор на енергија
  • Иницијативата да дојде “одоздола”, односно граѓаните и локалните самоуправи за развивање на проекти и постигнување на енергетска независност како заедници

Европската недела на одржлива енергија 2013 се одржува од 24-ти до 28-ми јуни каде се организираат стотици настани за промоција на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност. МОДОМ втора година по ред организира активност по повод неделата за развивање на свест и едукација на тема обновливи извори на енергија.