DOM zname

Шеф на штаб: 
     проф. д-р Соња Лепиткова
Заменик шеф на штаб: 
     Огнен Апостолски
Заменик шеф на штаб: 
     Китан Павловски
Сектор аналитика: 
доц. д-р Благица Сековска
Сектор маркетинг и ПР: 
     м-р Стево Темелковски
Портпарол на ДОМ: 
     Тони Ристов
Сектор за правни работи:
     Китан Павловски
Сектор организација: 
     Сашо Богданоски
Сектор финансии: 
     Зоран Милевски
Сектор логистика: 
     Насер Хот
Сектор за волонтери: 
     Владо Србиновски